POMAGAMY OSIĄGAĆ AMBITNE CELE

Rozwiązania, które proponujemy są wypadkową naszych wieloletnich doświadczeń zawodowych oraz obserwacji dokonanych podczas wdrażania projektów u Klientów.
Zwracamy szczególną uwagę na efektywność długoterminową naszych działań, ponieważ nie jest sztuką wywołanie „efektu WOW”, sztuką jest wprowadzenie takich rozwiązań, które będą przynosiły efekty przez wiele lat.

MIME Consulting

Realizujemy działania doradcze, polegające na poprawie efektywności w praktycznie wszystkich obszarach działalności organizacji. Przyglądamy się każdej firmie jak żywemu organizmowi, uwzględniając środowisko w jakim funkcjonuje. Proponujemy kompleksowe zmiany, których efektem może być np.:

MIME Consulting
 • wzrost wydajności pracy
 • zwiększenie zysku
 • wzrost obrotów
 • zmniejszenie kosztów
 • wzrost satysfakcji odbiorców
 • wzrost kompetencji pracowników
 • poprawa atmosfery w pracy

ETAPY WSPÓŁPRACY

Proponujemy rozwiązania zarówno w wybranych obszarach działalności organizacji, jak i podejmujemy się optymalizacji organizacji jako całości. Nasza aktywność podzielona jest na etapy:

MIME Consulting

KONTRAKT

Ustalenie z osobami odpowiedzialnymi za dany obszar lub z władzami organizacji zakresu działań i precyzyjne określenie oczekiwanego efektu tych działań. Uzgodnienie zasad współpracy oraz warunków wynagrodzenia, które często jest uzależnione w znacznej części od osiągniętych rezultatów.

MIME Consulting

AUDYT

Diagnoza sytuacji w danym obszarze z uwzględnieniem otoczenia w jakim działa firma (klienci, dostawcy, uwarunkowania lokalne itp.). W efekcie uzyskujemy informację co działa dobrze, a co daje perspektywę zmiany i jaki ta zmiana może przynieść rezultat biznesowy.

MIME Consulting

RAPORT

Analizujemy w nim i podsumowujemy wyniki diagnozy, a także definiujemy działania jakie powinny zostać podjęte, by osiągnąć oczekiwane efekty. Raport jest dokumentem ściśle określającym zakres proponowanych działań, co pozwala na ich wdrożenie, także bez konieczności dalszego angażowania naszych konsultantów.

MIME Consulting

WDROŻENIE

Jeżeli Klient chce zrealizować z naszym udziałem rozwiązania zaproponowane w raporcie, bierzemy odpowiedzialność za ich implementację. Podczas wdrożenia wykonujemy szereg działań, w tym m.in.: 

 • Prowadzimy szczegółowe analizy (np. badania opinii, satysfakcji, czasu i korelacji powiązanych procesów, diagnozę kompetencji, itp.)
 • Projektujemy i wdrażamy niezbędne procedury (np. standardy zarządzania, standardy obsługi klienta, procedury realizacji wystandaryzowanych działań, schematy transferowania informacji i zasobów, itp.)
 • Wdrażamy działania rozwojowe niezbędne do realizacji założonych rezultatów (np. warsztaty dla wybranych grup pracowników, kadry menedżerskiej lub specjalistów, działania wpływające na poprawę komunikacji i współpracy w organizacji w formie warsztatowej, coaching (we wszystkich wariantach w zależności od potrzeb projektu), mentoring, itp.)
 • Monitorujemy efekty - ponieważ traktujemy organizację jak żywy organizm, wiemy, że nie zawsze zrealizowane działanie przynosi dokładnie taki efekt, jak założyliśmy. Z tego powodu uważnie śledzimy proces zmian, aby zareagować w odpowiednim momencie.
 • Korygujemy działania - jeżeli zauważymy, że coś działa za mało wydajnie, projektujemy i wdrażamy konieczne zmiany, aby w rezultacie osiągnąć założone cele.

JAK SIĘ ROZLICZAMY

Pracujemy tak, aby obie strony kontraktu zarobiły. To dewiza, która nam towarzyszy, gdy ustalamy warunki wynagrodzenia za naszą pracę.

Proponowane przez nas rozwiązania, są zwykle ściśle powiązane z wypracowywanymi rezultatami biznesowymi.
Sposób rozliczania uzależniony jest zwykle od tego, jak duży mamy wpływ na procesy zwiększające profity organizacji. Im ten wpływ jest większy, tym chętniej umawiamy się na udział w zyskach.
Na etapie zawierania kontraktu zawsze pytamy, po czym poznasz, że projekt, który wspólnie planujemy, odniósł sukces. Każdy cel można przełożyć na mierzalne efekty biznesowe.

Pracujemy tak, aby w końcowym rozrachunku, nakłady na nasze działania, okazały się dla organizacji zyskowne. Nasze doświadczenia pozwalają twierdzić, że płacąc nam 1 zł Twoja organizacja zyskuje co najmniej 3 zł.

MIME Consulting

Czy w takim razie warto z nami współpracować?

Zapraszamy do współpracy organizacje, które chcą zarabiać jeszcze więcej oraz są gotowe dla dodatkowych zysków otworzyć się i wdrożyć proponowane przez nas rozwiązania.

 

© 2018 MIME Consulting - wszelkie prawa zastrzeżone

do góry