MIME Consulting

Niekiedy diagnoza indywidualna nie daje wystarczających informacji o potrzebach rozwojowych jednostki. W takich przypadkach warto, aby kompetencje danego pracownika oceniły osoby, mające możliwość obserwowania go podczas pracy. Dla przykładu handlowca może ocenić jego przełożony, współpracownicy i klienci. Uzyskane w ten sposób informacje pozwalają bardzo precyzyjnie określić nad czym należy z daną osobą pracować, by podnieść jej efektywność.


Rzetelność wyników diagnozy zależy w dużej mierze od ilości obserwacji, których wynik uda nam się zebrać. Osoba, której kompetencje są analizowane, będzie miała zwykle tendencję do zawyżania lub uśredniania swojej oceny, co zmniejsza zakres informacji płynący z badania. Jeżeli umiejętności tej samej osoby są dodatkowo opiniowane przez innych, mamy możliwość wyeliminowania błędów autodiagnozy, a co za tym idzie, dokładniejszego dopasowania działań rozwojowych. Do grupy osób oceniających należy zaprosić takie, które mają najwięcej okazji do obserwowania badanej osoby podczas jej pracy.

MIME Consulting
MIME Consulting

Na podstawie zebranych danych opracowujemy szczegółowy raport, w którym wskazujemy mocne strony badanego, a także obszary wymagające poprawy. Z takiego zestawienia zarówno osoba badana, jak i jej przełożony łatwo odczytają wskazówki do podjęcia działań rozwojowych. 
Wiedza o sobie, zgromadzona na podstawie obserwacji osób z otoczenia, daje badanemu wysoką motywację do uczestniczenia w proponowanych mu działaniach rozwojowych. Niejednokrotnie, po przeanalizowaniu raportu, efektywność zawodowa danej jednostki poprawia się na skutek autorefleksji. Działania rozwojowe wzmacniają ten efekt jeszcze bardziej.


Jeżeli chcesz zbadać kompetencje swoje lub członków twojego zespołu, napisz do nas korzystając z formularza kontaktowego.

MIME Consulting

© 2018 MIME Consulting - wszelkie prawa zastrzeżone

do góry